Skip to main content

Proiecte

 

PROGRAM CEEX

” Biocompozite polimerice din resurse regenerabile pentru aplicații de vârf ” –  CEEX NANO

2005 - 2007

” Compozite microfiltrante performante - soluție eficientă pentru siguranța alimentară”FILTRAL

2006 - 2008

” Ecotehnologii de integrare avansată a deșeurilor industriale pentru susținerea dezvoltăriidurabile" - PAPER REJECTS

2006 - 2008

PLANUL NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE – INOVARE I, II și III

"Sisteme active de ambalare a alimentelor pe bază de grafenă pentru o societate modernă” – GRAFOOD - Program “Cooperare europeană și internațională“ – H2020 – ERANET - http://chimie-biologie.ubm.ro/grafood/

2017 - 2020

„Hartie securizata cu nanoparticule magnetice”-  NANOMAGSECURITY PAPER – Program PARTENERIATE

2014 – 2017

„Hârtie pentru tipar de securitate cu proprietăţi magnetice” – HARTDETECT - Program INOVARE 

2013 – 2015

8. Master plan privind sisteme si tehnologii energetice eficiente pentru dezvoltarea durabila a sectorului de celuloza si hartie prin scaderea consumurilor energetice si cresterea ponderii energiei din resurse regenerabile - ENERGMP

Programul 1 Capacitati 2008 – 2011 Coordonator

„Strategii de cercetare privind evaluarea stării de conservare şi implementarea de noi materiale şi tehnici în restaurarea şi conservarea cărţilor şi documentelor vechi în vederea asigurării perenităţii moştenirii culturale la nivel comunitar” - PAPREST - Program PARTENERIATE

2008 - 2011

 

„Sistem integrat de securizare a marcajelor și a documentelor de valoare, realizat în procesul de obținere și de tipărire a hârtiilor suport" - FILFLOSEC  - Program PARTENERIATE

2007 - 2010

"Biocompozite din resurse regenerabile suport nutritiv biodegradabil pentru producerea containerizată a materialului săditor" - BIOSUN - Program PARTENERIATE

2007 - 2010

"Ambalaje speciale și fibre celulozice – o alternativă viabilă pentru protecția și securitatea alimentelor "- SAFEPACK - Program PARTENERIATE

2008 – 2011

"Elemente de securizare cu microfire feromagnetice și senzor de câmp pentru aplicații în detecția electronică de validare" – FIR MAGIC - Program PARTENERIATE

2007 – 2010

"O șansă pentru viitorul arhivelor: dezinfestarea prin tratamente cu radiații ionizante" – ARCON - Program PARTENERIATE

2008 – 2011

"Tehnologie de fabricare a hârtiilor electroizolante" - ELHART – Program INOVARE

2007 – 2010

7. Metode de evaluare a calitatii energiei electrice in vederea cresterii eficientei energetice in sisteme electrice la care sunt racordate si surse regenerabile

Program 4 Parteneriate in domenii prioritare 2007 – 2010 Partener

PROIECTE INTERNAȚIONALE

PROGRAM ECOLINKS

"Reducing waste water contaminated with fibers and organic dissolved substances"

2000 – 2001

PROGRAM LIFE MEDIU

"Documentație pentru finantarea lucrarilor de protectia mediului la CELHART DONARIS"

2000

PROGRAM EPPIC – program FP5

"Thematic Network –  Industria Europeana de celuloza si hartie mai competitiva"

2003

PROGRAM TEST UNIDO - Transferul Tehnologiilor sănătoase în Bazinul fluviului Dunărea

"Modulul EST – Studiu de prefezabilitate pentru implementarea delignificarii cu oxigen la SOMEȘ Dej

2004

PROGRAM COST – www.cost.esf.org

E1 - Paper Recyclability

1996 - 1998

E11 – Metode de caracterizare a fibrelor celulozice și hârtiei

1997 -2000

E14 - Fabricarea hârtiei cu efluent lichid zero

1996 - 1999

E17 – Microbiologia în fabricarea hârtiei

 1999 - 2003

E26 - Effective solutions to reduce the impact of waste arisings from the papermaking process

2003 - 2006

E32 – Characterization of Paper Surfaces for Improved Printing Paper Grades

2003 - 2007

E36 - Modelling and Simulation în Pulp and Paper Industry.

2005 - 2008

E46 – Improvements în the Understanding and Use of De-inking Technology

2004 - 2007

E48 - The limits of paper recycling

2005 - 2009

FP 602 - „Biotechnology for Lignocellulose Biorefineries” (BIOBIO)

2007 - 2011

FP 0901 - „Analytical Techniques for Biorefineries”

2009 - 2013

PROIECTE DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE

"Parteneriat - PRO OCUPARE ȘI DEZVOLTARE VOCAȚIONALĂ";

Programul Phare 2006

"Măsuri active de ocupare a tinerilor și șomerilor de lungă durată"

Programul Phare 2005

"Dezvoltarea resurselor umane din cadrul SC AMBRO SA în contextul cerințelor actuale privind instruirea angajaților"

Programul Phare 2005

"Promovarea formării continue a angajaților în cadrul SC PETROCART SA Piatra Neamț"

Programul Phare DRU 2005

"Servicii de consultanțăși instruire pentru pregătirea personalului adult din industria prelucratoare"

Programul Phare DRU 2005

"Servicii de sprijin pentru formarea profesională continuă a angajaților"

Programul Phare DRU 2004

"Implementarea unei noi politici de resurse umane în cadrul SC SETCAR SA Brăila, în contextul schimbărilor în evoluție din mediul socio-economic"

Programul Phare DRU 2004

"Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul SC CET SA Brăila"

Programul Phare DRU 2004

"Strategie de dezvoltare a resurselor umane din companii cu activități productive"

Programul Phare DRU 2003

"Integrare pe piața muncii, aport de integrare europeană"

Phare DRU 2003

Sisteme de cursuri pentru pregatirea personalului adult din industrie

Planul Sectorial de cercetare-dezvoltare pentru industrie, Ministerul Economiei și Comerțului 2006

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE 2007 - 2013

CAPITAL UMAN - INVESTIȚIE PENTRU PREZENT ȘI VIITOR, ÎN REGIUNEA SUD-EST Axa prioritara 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor; DMI 3.2: Formare profesionalăși sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității

2009 - 2011

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE MUNCĂȘI VIAȚĂ PROFESIONALĂ A ANGAJAȚILOR - CONDIȚIE ESENȚIALĂ PENTRU OBȚINEREA PERFORMANȚEI SUSTENABILE Schema de ajutor de minimis: Bani pentru sănătatea și siguranța salariaților

2010 - 2012

"PROGRAME DE SPRIJIN ORGANIZAȚIONAL ȘI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL ANGAJAT DIN SECTORUL DE CELULOZĂ, HÂRTIE ȘI CARTON ÎN VEDEREA ADAPTĂRII LA DINAMICA PIEȚEI INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE", POSDRU/81/3.2/S/53449

2010 - 2013

ALTE TIPURI DE PROIECTE

PROGRAM ORIZONT 2000

Tehnologii specifice de observare și investigare a factorilor de mediu în zonele afectate de marile intreprinderi poluante  din județele Brăila, Galați, Vrancea

1989 - 2000

Tehnologii și instalații de valorificare a nămolurilor primare și biologice din stațiile de epurare a apelor reziduale din procesul de industrializare a lemnului, celulozei și hârtiei

1989 - 2000

Elaborarea balanței de deșeuri solide, lichide și sub formă gazoasă din industria lemnului,  celulozei și hârtie

2001 – 2002

Identificarea surselor și cuantificarea deșeurilor solide, lichide și sub formă gazoasă, evaluarea impactului produs asupra mediului

2001 – 2002

Stabilirea indicilor de calitate și risc ai principalilor poluanti evacuați de la fabricarea celulozei și hârtiei

2001 – 2002

Soluții de reducere la sursa, valorificare și sisteme de monitorizare a deșeurilor solide lichide, integrarea în managementul național al deșeurilor

2001 – 2002

PROGRAM MENER

 Modernizarea tehnologiei și instalației de fabricare a celulozei albite fără clor, tip ECF, cu caracteristici de calitate superioare și cu impact redus asupra mediului

2003 – 2004

Metode, tehnologii, sisteme și echipamente pentru protejarea, reabilitarea mediului înconjurator și managementul deșeurilor rezultate în procesele tehnologice ale industriei lemnului, celulozei și hârtiei

2005 – 2006

PROGRAM IMPACT

 Obținerea de fibre polipropilenice cu proprietăți speciale pe instalații performante

2005

Studiu de fezabilitate pentru proiectul “Centru ecologic de gestionare și valorificare a deșeurilor solide din industria de pielărie”

2006 - 2007

 Cerere de finanțare proiect AECO – Pelicule ecologice pentru protejarea materialelor de construcții impotriva incendiilor, umidității și a microorganismelor

2006

Studiu de fezabilitate pentru proiectul “Dezvoltarea laboratorului de cercetare, analize și tehnologii pentru protecția mediului”

2007

Servicii de consultanțăși asistență tehnică – Laborator multidisciplinar pentru evaluarea resurselor regenerabile și reciclabile LABRES

2007

Studiu de fezabilitate pentru investiția „Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii CD a ICEPRONAV SA Galați”

2008

PROGRAM POS-CCE

Elaborarea documentațiilor aferente Solicitării de Finanțare din cadrul POS-CCE pentru investiția „Atelier de piese mulate din carton de transformatoare”

2007

PROGRAM FONDUL PENTRU MEDIU

Implementarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru valorificarea și eliminarea deșeurilor de fabricatie de la S.C. VRANCART S.A. Adjud

2006 - 2007

Documentatii tehnice pentru Cererea de Finantare a investitiei „Modernizarea statiei de epurare a apelor uzate de la SC CARNIPROD SRL Tulcea – Complexul de porci, km 4”

2007 - 2008

PLAN SECTORIAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INDUSTRIE

"Cercetări privind riscurile cauzate de materialele destinate contactului cu alimentele, pe grupe de materiale. Armonizarea cu legislația europeană" - https://iba-riscuriambalaje.ro/

2019 - 2020

Soluții alternative la fabricarea ambalajelor  pentru conformarea acestora cu cerințele europene

2005 – 2006

Studiu de soluții vizând creșterea utilizării eficiente a energiei la marii consumatori industriali de energiei (ciment, îngrășăminte, ceramică, petrochimie, celuloză, hârtie, industria alimentară, metalurgie) pe bază de bilanțuri energetice

2005 - 2006

 

Strategia industriei mobilei, produselor din lemn, celulozei și hârtiei, având în vedere o utilizare mai eficienta a resurselor de lemn, pentru creșterea competitivității sectorului în perioada 2005-2008

2005 - 2008

Elaborarea unui GHID pentru dezvoltarea industrială în spiritul Eco-Eficienței

2005

Studiu de soluții tehnice pentru optimizarea consumurilor energetice și pentru creșterea ponderii energiei din surse regenerabile (biomasă – cogenerare din deșeuri de lemn, maculatură, epurarea apelor uzate

2007 - 2008

Evaluarea resursei potențiale de materii prime și materiale a sectorului de fabricare a celulozei și hârtiei

2008-2009

Evaluarea  resursei potențiale de materii prime și materiale a sectorului de fabricație a celulozei și hârtiei

 

2008 – 2009

LUCRĂRI COMANDATE DE BENEFICIARI

Denumire lucrare

An/Beneficiar

Instalație de delignificare cu oxigen și schemă de flux la instalația de albire la    SC CELHART DONARIS SA Brăila.

2006 SC CELHART DONARIS SA

Studiu comparativ de oferte pentru sistemul de limpezire al apei grase la mașina de hârtie

Documentație pentru transformarea unui rezervor de păcurăîn rezervor de stocare pasta albită

Documentații de proiectare și montaj pentru rezervorul de amestec de la mașina de hârtie

Documentație de execuție pentru montarea electrofiltrului ALSTOM aferent cazanului de regenerare de la SC SOMEȘ SA Dej. Poz.1 - Detalii de execuție pentru săpături și pilotaj

Monitorizarea emisiilor de pulberi la SC SOMEȘ SA Dej

Stabilirea modului de acțiune la închiderea parțiala sau totală a instalației IPPC SOMEȘ Dej

2006 SC SOMES SA DEJ

Bilanț de Mediu nivel I și II în vederea obținerii Avizului de mediu pentru încetarea activității de prelucrare a sfeclei, inclusiv 1 sau 2 cuptoare de var la SC AGRANA ROMÂNIA SA Buzău

Bilanț de mediu pentru închiderea depozitului de deșeuri solide la SC AGRANA ROMÂNIA SA Sucursala Roman

Reducerea capacității de producție a cuptorului de var nr.1 de la SC AGRANA, SUB 50 T/ZI

Raport la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului

2006 SC Agrana România SA Buzău

Elaborare documentație de execuție pentru investiția "Modernizare și retehnologizare stație de epurare mecano - biologică apelor uzate rezultate din procesul tehnologic al Fabricii de Spirt Rădăuți

Consultanță pentru elaborarea Caietelor de sarcini aferente licitațiilor de achiziție utilaje și echipamente, respectiv lucrări de construcții - instalații pt. investiția "Modernizarea și retehnologizare stație epurare mecano - biologică a apelor uzate rezultate din procesul tehnologic al Fabricii de Spirt Rădăuți

2006 SC SAB Rădăuți SA jud. Suceava

Documentații de execuție utilaje pentru instalația de ulei de tall

Determinarea metalelor grele din hârtie Documentație necesară obținerii autorizatiei de mediu. Bilanț de mediu la haldele de deșeuri organice și anorganice

2006 SC AMBRO SA Suceava

Bilanț masic de solvenți organici cu conținut de compuși organici volatili. Determinări ale nivelului de emisii de gaze și pulberi la Centrala termică, Cicloanele de separare pulberi la punctul de lucru din Sos. Focsani, Km.6

2006 SC Special Timber SRL Brăila

Elaborarea documentațiilor tehnice necesare întocmirii Solicitării de emitere a Autorizației Integrate de Mediu (AIM)

2006 SC Beyler SA Galati

Documentație tehnică pentru obținere Aviz Gospodărirea Apelor pentru Stația epurare ape uzate și a Acordului de Mediu (Memoriu tehnic) pentru Stația de epurare ape uzate de la SC ECOPACK SA Ghimbav

2006 SC Ecopack SA Ghimbav

Bilanț masic de solvenți organici cu conținut de Compuși Organici Volatili (COV) de la activitățile de curățare și acoperire a suprafețelor metalice

2006 SC Promex SA Brăila

Documentație tehnică pentru obținerea Avizului de Gospodarirea Apelor pentru Stația de epurare levigat de la DEDMI – Ovidiu jud. Constanța, conf. Ord.nr.277/1997 Documentație tehnică pt. obținere Autorizație Gospodărire Ape pentru Depozitul Ecologic de Deșeuri Menajere și Industriale Ovidiu conf.Ord.661/2006

 

2006 SC Tracon SRL Brăila

Determinarea substanțelor prioritar – periculoase din ape și caracterizarea nămolului de la descernelizarea maculaturii

Determinarea calității aerului (emisii/imisii), solului, subsolului și apelor uzate (substanțe prioritar periculoase)

Documentație tehnică pentru reînnoirea Autorizației de Gospodărirea Apelor conform Ord. 661/2006

Elaborarea documentațiilor tehnice pentru obținere Aviz de Gospodarirea Apelor pentru montarea instalației de preepurare tip D.A.F. conf. Ord. MAPPM nr. 277 / 1997, pentru SC LETEA SA Bacău

2006 SC LETEA SA Bacau

Elaborarea documentației pentru obținerea  autorizației de mediu

2007 SC Drumuri și Poduri SA Brăila

Elaborarea documentației pentru obținerea  autorizației de mediu la secția de industrializare a cărnii (km 5)

2007 SC CARNIPROD SRL Tulcea

Documentație pentru obținerea AGA cf. Ord. MMGA nr.661/2006

2007 SC PETROCART SA Pt.Neamț

Documentație necesară obținerii autorizației de mediu la SC MONDECO SRL Suceava

2007 SC LUANLI COM SRL Suceava

Documentație pentru obținerea avizului de mediu la încetarea activității

2007 SC SOMEȘ SA Dej

Politica de prevenire a accidentelor majore la SC LETEA SA Bacău

2007 SC LETEA SA Bacau

Instalații de monitorizare, colectare și recuperare a scurgerilor accidentale de leșie neagră, de la S.C. AMBRO Suceava

Inchiderea haldelor de depozitare deșeuri anorganice și organice de la S.C. AMBRO S.A. Suceava

2007 S.C. AMBRO Suceava

Elaborarea Bilanțurilor de Mediu nivel I și II pentru S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A Sucursala Buzău

Bilanț de mediu nivel I și II – Sucursala Țăndărei

Bilanț de mediu nivel I și II – Sucursala Roman

Documentații tehnice pentru închiderea depozitului de deșeuri solide la S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. Buzău – Sucursala Roman

Documentație tehnică pentru obținerea Avizului de Gospodărirea Apelor  pentru închiderea depozitului de deșeuri solide la SC AGRANA ROMÂNIA SA Buzău-Sucursala Roman

2007 SC AGRANA ROMANIA SA Buzău

Elaborare documentație pentru Solicitarea de finanțare din cadrul POS-CCE pentu investiția: „Atelier de piese emulate din carton de transformatoare”

2007 S.C. PETROCART S.A. Piatra Neamț

Studiu privind măsurile de remediere și monitorizare a solului din zona Centralei termice și rezervoarelor de păcură din incinta SC LAMINORUL SA Brăila

2007 SC LAMINORUL SA Brăila

Proiect de montaj a unei prese de spălare în cadrul instalației de spălarea celulozei nealbite la S.C. SOMEȘ S.A. Dej

2006 S.C. SOMEȘ S.A. Dej

Raport la Studiul de impact pentru investiția  “Implementarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru valorificarea și eliminarea deșeurilor de fabricatie

Documentație tehnică pentru obținerea Avizului de Gospodărire a Apelor  pentru investiția „Inchidere halda deșeuri” la SC VRANCART SA Adjud

Documentație tehnică pentru obținerea Avizului de Gospodărirea Apelor  pentru investiția „Implementarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru valorificarea deșeurilor de fabricație de la SC VRANCART SA Adjud

2007 S.C. VRANCART S.A. Adjud

Bilanț de mediu nivel 0, I și II și Raport la Bilanțul de mediu nivel I si II pentru   S.C. FARTEC S.A. Brașov, în vederea obținerii Avizului de mediu pentru încetarea activității și vânzarea activelor societății, pentru stabilirea obligațiilor de mediu ce îi revin noului proprietar

2007 S.C. FARTEC S.A. Brașov și Sucursala Sighișoara

Bilanț de mediu nivel I și II

2007 S.C. BEYLER S.A. Galati

Bilanț masic de solvenți organici cu conținut de compuși organici volatili

2007 SC EMMGI PROD SRL Măxineni, jud. Brăila

Bilanț masic de solvenți organici cu continuț de compuși organici volatili

2007 SC SPECIAL TIMBER SRL

Bilanț masic de solvenți organici cu continuț de compuși organici volatili

2007 SC VIEME PROD SRL Brăila

Bilanț de Mediu nivel I si II în vederea obținerii Avizului de Mediu pentru stabilirea obligațiilor de mediu la încetarea activității de depozitare în depozitul de deșeuri industriale și evaluarea costurilor realizării obligațiilor de mediu stabilite

2008 SC CELHART DONARIS SA Brăila

Documentație pentru obținerea Acordului de mediu pentru desființarea/demolarea fabricii vechi de zahăr

2008 SC AGRANA ROMANIA SA-Sucursala Roman și Sucursala Țăndărei

Bilanț de Mediu nivel II în vederea obținerii Avizului de Mediu pentru stabilirea obligațiilor de mediu la încetarea definitivă a activității de fabricare a celulozei papetare

2008 SC CELHART DONARIS SA Brăila

Documentații tehnice pentru investiția Modernizarea stației de epurare a apelor uzate de la fabrica de zahăr

2008 SC AGRANA ROMANIA SA-Sucursala Roman

Bilanț de mediu nivel II și Raport la BM II în vederea obținerii Avizului de Mediu pentru stabilirea obligațiilor de mediu la încetarea activității la instalația de Regenerare săruri sodice

Bilanț de Mediu nivel I si II în vederea obținerii Avizului de Mediu pentru încetarea activității la instalația de preparare apă

Documentație tehnică pentru revizuirea Autorizației Integrate de Mediu: Solicitare și Raport de amplasament

2008 SC CELHART DONARIS SA Brăila

Analize ape subterane câmpuri de nămol

2008 SC AGRANA ROMÂNIA SA-Sucursala Buzău

Documentații tehnice pentru realizare depozit hârtie

2008 SC ECOPAPER SA Zărnești

Documentație de execuție pentru montarea și fundația celulei de flotație nr. 2 de la descernelizare maculatură

2008 SC LETEA SA Bacău

Studiu de fezabilitate privind modificarea traseelor de alimentare cu apă industrială, realizarea unei stații de tratare a apei cu utilizarea simultană a apei de râu și a celei subterane

2008 SC AMBRO SA Suceava

Raport de Mediu pentru obținere Aviz de Mediu pentru planul Urbanistic Zonal pentru investiția Construire Complex agroturistic și laborator preparare produse agricole, pe amplasamentul din com. Braniștea jud. Galați

2008 SC AGROTURISM TBS SRL Galații

Documentație pentru obținerea Avizului pentru vânzarea activelor SC COMAT NEAMȚ SA Piatra Neamț

2008 SC ELVA CONT SRL Bucuresti

Raport la studiul de evaluare a impactului la investiția Montarea și modernizarea mașinii de hârtie MG prin achizitionarea de utilaje

2008 SC SOMEȘ SA Dej

Raport la Studiul de evaluare a Impactului asupra Mediului a activității de demolare a instalațiilor secției de Regenerare săruri sodice

2008 SC CELHART DONARIS SA Brăila

Studiu de fezabilitate Linie de preparare maculatură descernelizată albitaă

2008 SC SOMEȘ SA Dej

Documentație pentru obținerea avizului de gospodarire a apelor pentru mărirea capacității Atelierului F9 de la SC LETEA SA Bacău, conf. Ord.661/2006

2008 SC LETEA SA Bacău

Documentații tehnice pentru Cererea de finanțare din cadrul Fondului pentru mediu pentru investiția: Instalație de producere a energiei electrice din biogazul obținut prin fermentarea deșeurilor organice de origine animală (dejecții de porci, deșeuri de la abatorizare, nămoluri de la stația de epurare) și vegetală

2009 SC CARNIPROD SRL Tulcea

Raport la Studiul de Evaluare a Impactului supra mediului, pentru investiția „Construire celule metalice pentru însilozare cereale, hală extracție ulei dotare cu utilaje – modernizare flux tehnologic

2009 SC AGROM IMPORT EXPORT SRL

Elaborarea documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii Autorizației Integrate de Mediu pentru obiectivul Adapost Îngrățare Suine

2009 SC MATADOR SRL; SC GOLIATH SRL

Raport la Studiul de Evaluare a impactului asupra mediului în vederea obținerii Acordului de Mediu pentru investiția „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate și Închiderea canalului de evacuare a apelor uzate”

2009 SC AGRANA ROMANIA SA Sucursala Roman

Realizarea Raportului de Mediu pentru obținerea Avizului de Mediu pentru PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru investiția PARC EOLIAN pe teritoriul administrativ al orașului Însurăței, Jud. Brăila

2009 SC ENERGIE ECOLOGICA ROGIS SGR SRL

Raport la Studiu de Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru obiectivul ADAPOST PENTRU ÎNGRĂȘAREA SUINELOR

2009 SC GULSUIN IMPAR SRL SC SALSUIN SRL SC OLSUIN SRL

Proiect de reabilitare a traseului de conducte aferent instalației de preparare, transvazare soluție amoniac

2009 SC TERMOELECTRICA SA Sucursala Electrocentrale Brăila

Proiect de reabilitare a traseului de conducte aferent instalației de preparare, transvazare și stocare apă potabilă

2009 SC TERMOELECTRICA SA Sucursala Electrocentrale Brăila

Elaborarea Raportului de Mediu aferent PUZ – Centrul Istoric al Municipiului Brăila

2009-2010 Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Brăila